ОБЩИНА ВАРНА – ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

  • АКТУАЛНО
  • 20.02.2020 г.
ОБЩИНА ВАРНА – ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Оценители, които да извършат оценка на постъпили проектни предложения в рамките на дейност „Младежки проекти”, програма „Младежки дейности” за периода 2020 – 2023 година.

 


I. МИНИМАЛНИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

1. да са физически лица;

2. да притежават минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър, професионално направление ”Икономика”, „Право”, „Социални науки”, „Администрация и управление”, „Инженерни науки” и др.;

3. да притежават професионален опит, най-малко 3 години в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;

4. да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България и страните членки на Европейското икономическо пространство;

5. към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово или служебно правоотношение с Община Варна;

6. в последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение с Община Варна;

7. да не са служители на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, служители в местната администрация, служители в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служители, които заемат технически длъжности;

8. да не са поставени под запрещение;

9. да не са в йерархична зависимост с кандидат по дейност „Младежки проекти“ или с друг член на комисията.

 

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

1. добри компютърни умения – Microsoft Office и др.;

2. познаване на нормативната база по отношение на предоставяне на финансиране чрез дейност „Младежки проекти” и допустимостта на дейностите и разходите по програмата;

3. познаване на целите и приоритетите на дейност „Младежки проекти”.

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. подписано заявление (по образец);

2. автобиография;

3. копие на документ/и за завършено висше образование;

4. копие от документи, удостоверяващи професионален опит (работа с проекти и/или опит в оценяването на проекти);

5. копие на документ/и за завършен/и квалификационни курсове (ако е приложимо);

6. други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

 

Община Варна си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, които удостоверяват опита на кандидата, описан в автобиографията му.


Заявлението и придружаващите документи се представят попълнени на български език.

Ако към заявлението са включени документи, които са на чужд език, същите трябва да са придружени от легализиран превод.

 

IV. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване следва да бъдат представени до 18.00 часа на 5.03.2020 г. (четвъртък).

Комплектът с документи трябва да бъде получен в Община Варна в обявения по-горе срок, в запечатан плик по един от следните начини:

1. по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;

2. по куриер;

3. доставен на ръка в информационния център на Община Варна лично или чрез пълномощник.

 

На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

1. Адрес:

гр. Варна 9000

бул. „Осми приморски полк” 43

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”

2. Име, адрес и телефон на кандидата;

3. Следното означение:

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТ „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ”.

 

V. РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Всяко постъпило заявление за участие в процедура за подбор на външни оценители се разглежда от комисия. Кметът на Община Варна със заповед определя съставът на комисията.

 

Конкурсът протича при следните етапи:

1. Проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление.

2. Събеседване.

3. Класиране.

 

До събеседване се допускат само кандидатите, които успешно са преминали етапа за проверка на документи.

 

1. Проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление.

Комисия разглежда всички постъпили заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящето обявление.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се публикуват на интернет страницата на Община Варна (www.varna.bg).

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото на провеждане на събеседването.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2. Събеседване

Събеседването се провежда по график, публикуван на интернет страницата на Община Варна (www.varna.bg).

Кандидатите ще бъдат оценявани относно познаване на нормативните документи свързани с младежката политика на Община Варна, дейност „Младежки проекти“, специфика на работа на неправителствените организации, разработване, изпълнение и оценяване на проектни предложения, яснота и обоснованост на отговорите.

3. Класиране

Резултатите се публикуват на интернет страницата на Община Варна (www.varna.bg).

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения, подадени по електронен път, за финансиране от Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”.

Всеки оценител ще разполага с не повече от 5 работни дни за разглеждане и оценяване на възложените му проектни предложения.

Оценката на постъпилите проектни предложения се извършва на електронна платформа.

 

ВАЖНО! В случай, че одобрен външен оценител е член на управително тяло на НПО, то същата НПО губи право да кандидатства по дейност „Младежки проекти“.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

гр.Варна 9000,

бул. „Цар освободител” 27, база „Младежки дом”

дирекция „Образование и младежки дейности”

отдел „Младежки дейности”, стаи 14 и 16,

Юлия Вълчева, Дарина Иванова

тел.: 052/820 804; 052/820 805

 
 Заявление – (изтегляне от тук)
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close