СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА 2007-2013г.

 • НАРЕДБИ, ФОРМУЛЯРИ, ПРОТОКОЛИ
 • 07.05.2009 г.
СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА 2007-2013г.

Стратегическа цел: Подобряване самоорганизирането на младите хора и стимулиране  развитието на младежките дейности чрез дейности за развитие на масовия отдих и спорт, като стимул за развитие на здравословен начин на живот.

1. Включване на младите в обществения начин на живот

 • поощряване самоорганизирането на младежите на територията на гр. Варна и създаване предпоставки за сформиране на нови младежки организации.
 • повишаване ролята на младите хора за формиране на гражданско общество в съответствие с принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.
 • Популяризиране принципите на Европейската харта сред младежките организации в гр. Варна.

2. Формиране на информационна политика, насочена към младите хора с цел по- добра информираност и ангажираност в обществения живот.

 • развитие и усъвършенстване на информационните технологии при работа с младите хора.  Създаване на уеб-страница и разработването и за нуждите на младите хора в гр. Варна.
 • информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите хора. Свеждане на информацията до по-широката варненска общественост чрез ЕМО.
 • Усъвършенстване работата на ЕМС и МФПМС и задълбочаване на контактите с общинската администрация и  ОбС.
 • информационни кампании във връзка с членството на България в ЕС.
  • популяризиране развитието и насоките на европейската младежка политика;
  • популяризиране програмите за реализиране на младежки проекти на европейско ниво;
  • развитие на младежки консултантски служби за популяризиране услугите за осъществяване на младежка мобилност, както и за утвърждаване ролята на младежкия работник на територията на общината.

3. Оформяне съзнание за толерантност, солидарност и  равнопоставеност между половете. Популяризиране на човешките права и насърчаване между етническата толерантност и диалог.

4. Развитие на неформално образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора.

 • съдействие за здравно, естетическо и гражданско развитие на младите хора;
 • откриване, насочване и подпомагане на талантливи младежи на територията на община Варна / в това число и младежи в неравностойно положение/.

5. Поощряване на младежката креативност и творчески потенциал на младите хора. Формиране на национален дух за съхраняване на българските традиции.

6. Организационно, финансово и инфраструктурно подпомагане на младежки проекти и изяви във всички области на културата, науката, спорта, превенция на зависимостите, противообществените прояви и престъпността.

 • финансово подпомагане на общински младежки прояви в областта на културата и изкуството
 • финансово подпомагане на дейности и проекти, свързани с повишаване на здравното възпитание и сексуалната култура на подрастващите. Превенция на зависимостите.
 • Привличане на корпоративната среда за осъществяване целите на младежката политика в страната.

7. Повишаване броя на младежките организации. Създаване на регионална младежка мрежа. Активно участие на младите хора в живота на общините и регионите. Утвърждаване и приемане принципите на Европейската харта за развитие на младежката политика на регионално ниво.

 • Задълбочаване контактите на варненските младежки организации с такива от страната и чужбина чрез работни срещи, семинари, изложения.

8. Културен интеграция на младите хора в обществото:

 • Интегриране на хора в неравностойно положение;
 • Междукултурен диалог и обмен на традиции на различни етнически групи;

9. Насърчаване на общественополезна младежка дейност.

 • популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудова заетост;
 • обучение, запознаване и прилагане на европейски модели на доброволен труд;
 • програма “Младеж” – “Европейска доброволческа служба” – развитие на територията на община Варна;
 • подобряване уменията на младите хора спрямо спецификата на трудовата среда. Популяризиране европейската система за трудова заетост на младежи – възможности за работа и обучение в Европейския Съюз.

10. Развитие на отговорно отношение у младите хора към личното им здраве, и здравната просвета по отношение превенция на негативните зависимости: алкохол, наркотици, тютюнопушене, полово предавани болести и др.

11.Екологично възпитание и култура на младите хора

 • Изграждане на нова база за развитие на еко-комплекс чрез надстрояване на съществуващата база.
 • Създаване на организационни предпоставки за активно участие на млади хора в живота на обществото за устойчиво развитие  и чиста околна среда.
 • Изграждане на уеб-страница по въпросите на екологичното възпитание на младежта.

12.Подобряване на материалната база за реализиране на младежки дейности:

 • изграждане на младежки клубове и консултантски служби;
 • надстрояване на база “Младежки дом”;
 • обособяване на специфични центрове за работа с децата и младежта / информационни и социални служби с превантивна насоченост/.


 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close