Полезна информация ако пътувате в чужбина

  • УРОЦИ ОТ ЖИВОТА
  • 16.03.2010 г.
Полезна информация ако пътувате в чужбина

Чуждите граждани, желаещи да влязат на територията на страните от Шенген, трябва да притежават достатъчно средства за издръжка за времето на очаквания период на престой, както и за обратното връщане или транзитно пътуване до трета страна. Необходимите средства за издръжка се оценяват в съответствие с целта на престоя, като се вземат предвид усреднените цени за пътуване и престой. Съответните суми се определят ежегодно от всяка от страните по Шенгенските споразумения. Изискваните в момента минимални средства за издръжка, по информация от отделните държави-членки, са както следва:


1. Австрия

Австрия не е определила примерна сума, която да се изисква при влизане на нейна територия. Компетентните органи вземат решение за всеки отделен случай, въз основа на целта, вида и продължителността на възнамерявания престой. Освен чрез представяне на пари в брой, наличието на средства за издръжка се доказват, в зависимост от конкретните обстоятелства, чрез пътнически чекове, кредитни карти, банкови гаранции или покани-декларации, издадени от живеещи в Австрия и имащи право да канят лица. Ако при проверката се установи, че чужденецът не разполага с необходимите средства за издръжка и за покриване на разходите по престоя и завръщането си, на него следва да му бъде отказано влизане на територията на Австрия и да бъде върнат в страната, от която е пристигнал или в друга трета страна.

2. Белгия

Белгийското законодателство регламентира общите принципи, при които следва да бъде извършвана проверката за наличие на достатъчно средства, без да поставя задължителен размер на суми за издръжка. Наложилата се административна практика е следната:

Чужденци пребиваващи при частни лица Като доказателство за наличие на средства за издръжка може да послужи представянето на покана-декларация, подписана от лицето, което осигурява подслон в Белгия и която е заверена от общинската администрация по неговото местоживеене. Чрез декларацията се поемат разходите по пребиваване на чужденеца, медицинското осигуряване, разходите за осигуряване на подслон, както и за репатриране на чужденеца, в случай, че той не може сам да обезпечи завръщането си. Декларацията трябва да бъде изготвена от платежоспособно лице, а ако става въпрос за чужденец, той трябва да притежава документ за постоянно пребиваване.

При необходимост, от чужденеца може да бъде поискано да представи доказателства за наличие на лични средства. Ако чужденецът няма източници за финансово обезпечаване на територията на Белгия, той трябва да притежава около 1500 белгийски франка за всеки ден от декларирания престой. Чужденец пребиваващ в хотел

Ако чужденецът не може да представи доказателства за каквото и да е финансово обезпечаване на територията на Белгия, той трябва да разполага с около 2 000 белгийски франка за всеки ден от своя престой.

По-нататък, в повечето случаи, чужденецът трябва да представи документ за пътуване /самолетен билет/, който да му позволи да се завърне в страната по произход или на местоживеене.

3.Германия

В действащото германско законодателство няма определена базисна сума, която да служи, като основа за контролиращите органи. На практика, за необходима се приема сумата от 50 DEM за всеки ден от възнамерявания престой. Освен това чужденецът трябва да притежава билет за обратно връщане или съответни финансови средства за това.

Съгласно действащото законодателство, всеки чужденец може да бъде обект на принудително извеждане от страната, при наличие на основание за това. Такъв ще бъде случаят, когато чужденец е принуден да прибегне или ползва социална помощ от германската държава за себе си, за членовете на своето семейство, които пребивават на германска територия или за лицата, които са на негова издръжка.

Преди да бъде взето решение за недопускане на чужденеца на територията на Германия, на него трябва да му бъде дадена възможност да представи, в разумен срок и по законен начин, доказателства за притежаване на необходимите финансови средства за издръжка за времето на престоя си на територията на Германия, посредством представяне на: валидна гаранция от германска банка; покана-декларация от неговия домакин;

телеграфен запис; гаранционна вноска, депозирана в институцията, отговаряща за чужденците и имаща компетентност по контрола на тяхното пребиваване.

4.Гърция

По силата на действащото гръцко законодателство размерът на валутата, позволяващ влизане на чужди граждани от трети страни, нечленуващи в ЕС, е равен на еквивалента на 5 000 гръцки драхми в чужда валута, на човек за вейки ден от неговия престой, при необходим минимум от 35 000 гръцки драхми. За малолетните членове на семейството необходимата сума на ден е с 50 % по-малка.

5. Дания

Съгласно датския закон за чужденците, всеки чужденец при влизането си на територията на страната, трябва да разполага с достатъчно средства за издръжка за времето на своя престой и за завръщането си. Преценката за наличието на тези средства, при влизане в страната, се извършва за всеки конкретен случай от контролиращия орган, въз основа на преценка на икономическото положение на чужденеца, като се държи сметка за представената информация, касаеща възможностите му за осигуряване на подслон и за завръщане.

Определена е базисна сума за преценка на средствата, с които разполага чужденеца за издръжка. Тази сума възлиза на 300 датски крони за 24 часа.

Освен това, чужденецът трябва да може да удостовери, че разполага с достатъчно средства за обратно връщане или под формата на билет за връщане.

6. Испания

Съгласно действащото испанско законодателство, при влизането си в страната, чужденците трябва да докажат, че разполагат с необходимите средства за издръжка, чиито минимален размер е както следва:

1.За дневни разходи в Испания 5 000 песети или техен еквивалент в чужда валута, умножени по предвидените дни престой и броя на пътуващите членове на семейството. Независимо от продължителността на предполагаемия престой, минималната сума, която при всички случаи трябва да се представи възлиза на 50 000 песети на човек.

2.За завръщане в страната на произход или за транзитно преминаване през трети страни са необходими поименни билети, валидни и с фиксирани дати за определено превозно средство.

Чужденците трябва да докажат, че разполагат с указаните средства за издръжка в наличност, в чекове, пътнически чекове, кредитни документи или банкови извлечения за съществуването на такива средства. При липса на такива документи, може да бъде представено всякакво друго доказателство, което бе могло да бъде прието като валидно от испанските гранични власти.

7. Италия

Съгласно действащото италианско законодателство "Италия ще разрешава влизането на своя територия на всеки чужденец, който е в състояние да докаже, че притежава всички необходими документи, удостоверяващи целта и условията на пребиваване, както и че разполага с достатъчно средства за издръжка за продължителността на престоя си и за завръщането си в страната на произход..." Всеки чужденец, който не отговаря на горните условия или се счита за заплаха за обществения ред или за сигурността на държавата или на някоя от страните с които Италия е сключила споразумения за премахване на контрола по вътрешните граници и за свободното движение на хора, в които се предвиждат съответните ограничения, не може да бъде допуснат да влезе в Италия.

Наличието на средства за пребиваване се доказва, чрез представяне на пари в брой, на банкови гаранции, гаранционни декларации от застрахователни компании, валута в еквивалентен размер, ваучери за предплатени услуги или на документи, удостоверяващи наличие на източник на приходи на италианска територия.

Чужденецът трябва да бъде в състояние да увери, че ще бъде настанен в подходящо жилище на територията на страната и че притежава необходимата сума за завръщане в страната на произход или че притежава билет за обратно връщане.

8. Исландия

По силата на действащото исландско законодателство, чужденците трябва да докажат, че притежават достатъчно средства за покриване на своята издръжка в Исландия, както и за завръщане в страната си на произход.

На практика изискваната в момента сума е от 4 000 исландски крони на човек. За чужденци, чиито разходи по престоя се поемат от трети лица, се изисква половината от тази сума. Общата минимална сума е 20 000 исландски крони за всяко влизане.

9.Люксембург

Люксембургското законодателство не предвижда притежаването на базисна сума при проверките на границата. Контролният орган решава според конкретния случай, дали даден чужденец, явил се на ГКПП, притежава достатъчно средства за издръжка. В тази връзка се взема предвид целта на пребиваването и вида на осигурения подслон.

10. Норвегия

Съгласно действащото в момента норвежко законодателство, всеки чужд гражданин, който не е в състояние да докаже, че разполага с достатъчно средства за престой в кралството и за своето завръщане, или че може да разчита на такива средства, може да бъде върнат от границата.

Предвидените необходими суми за издръжка се определят в индивидуален порядък и решенията се вземат в зависимост от конкретния случай. От значение са продължителността на престоя, дали чуждият гражданин ще отседне при роднина или при приятели, дали разполага с билет за връщане и дали е била дадена гаранция за неговия престой /например, сума от 500 норвежки крони на ден се счита за достатъчна за гости на страната, които няма да се установят при роднини или при приятели/.

11. Португалия

По силата на действащото в момента португалско законодателство, за да получат разрешение за влизане и престой в Португалия, чужденците трябва да разполагат със следните суми:

15 000 ескудо за всяко влизане и 8 000 ескудо за всеки ден от възнамерявания престой.

Чужденците могат да бъдат освободени от задължението да притежават тези суми, само ако докажат, че нощувките и храната им в Португалия са подсигурени.

12. Финландия

Съгласно действащото в момента финландско законодателство, размерът на базисната сума, която се взема под внимание от служителите по граничния контрол при проверка на средствата за издръжка, в момента, възлиза на 240 финландски марки на човек на ден.

13. Франция

По силата на действащото в момента френско законодателство базисният размер на сумата за изчисляване на необходимите средства за издръжка по време на предполагаемия срок на пребиваване на чужденец във Франция или за транзитно преминаване през Франция, при пътуване за трета страна, съответства на размера на минималната ежедневна работна заплата. В момента размера на тази сума възлиза на 302 френски франка на ден.

Притежаващите покана-декларация трябва да разполагат с минималната сума за престой във Франция, равностойна на половината минимална работна заплата, т.е. 151 франка на ден.

14. Швеция

Шведският закон не предвижда конкретна сума за представяне при влизане в страната. Проверяващият служител решава в зависимост от конкретния случай, дали чужденецът има необходимите средства за издръжка.

15. Холандия

В момента, сумата, на която се базират граничните контролни органи при проверка на средствата за издръжка, възлиза на 75 холандски гулдена на човек на ден.

Този критерии се прилага гъвкаво, тъй като конкретната преценка за необходимата сума за издръжка е в зависимост от редица показатели, между които: продължителността на предполагаемия престой, причината и целта на пътуването, личното положение на заинтересования и др.

За всички изброени по-горе страни, съгласно Шенгенското законодателство, презумпцията за достатъчно средства за издръжка се базира, например, на пари в брой, пътнически чекове, кредитни карти и съответния брой еврочекове, придружени от еврокарти и документи за гаранции, притежавани от чужденеца.

Чуждият гражданин не трябва да бъде включен в Шенгенската информационна система като нарушител. Препоръчва се преди предприемане на пътуване извън границите на Р България, предварително да потърсите от съответните посолства, консулски отдели, нужната информация за условията и реда на пребиваване в горепосочените страни в зависимост от начина на пътуване (с автомобил, влак, самолет, кораб), целта, броя на лицата и възрастта на пътуващите.

 Необходимо е да се спазва законодателството и правовия ред в съответната държава. При възникване на проблеми е препоръчително да се обърнете към българските посолства и техните консулски служби.

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close