Община Варна обявява процедура за подбор на външен оценител

  • АКТУАЛНО
  • 26.05.2024 г.
Община Варна обявява процедура за подбор на външен оценител

ОБЯВА

Община Варна, на основание чл.15, изменен с Решение № 657 – 5(20)/29,30.09.2021г. от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма
„Младежки дейности“


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на външен експерт по дейност „Младежки проекти“ за периода 2024 – 2027 г.,

при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите за външен експерт:

   1. да са физически лица;

   2. да не са поставени под запрещение;

   3. да притежават минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър, професионално направление ”Икономика”, „Право”, „Социални науки”, „Администрация и управление”, „Инженерни науки” и др.;

   4. да притежават професионален опит, най-малко 3 години в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;

   5. да притежават обща компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения, изцяло в електронна среда;

   6. да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България и страните членки на Европейското икономическо пространство;

   7. да не са в йерархична зависимост с кандидат по дейност „Младежки проекти“, или с друг член на комисията.

 

II. Необходими документи за участие в подбора:

   1. писмено заявление за участие в процедурата за определяне на външен експерт (по образец);

   2. декларация (по образец);

   3. копие на документ/и за завършено висше образование;

   4. копие от документи, удостоверяващи професионален опит (работа с проекти и/или опит в оценяването на проекти);

   5. копие на документ/и за завършен/и квалификационни курсове (ако е приложимо);

   6. други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

 

Заявлението, декларацията и придружаващите документи се подават попълнени на български език. Ако към заявлението са включени документи, които са на чужд език, същите трябва да са придружени от легализиран превод.

 

III. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора:

Документите за участие в подбора се подават в срок до 17:30 ч. на 07.06.2024 г. в Информационен център на Община Варна на адрес: бул.“Осми приморски полк“ 43 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес: obrazovaniemd@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

IV. Начин на провеждане на подбора:

Подборът се извършва от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Варна на два етапа:

- Проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление;

- Събеседване.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с подбора се публикуват на интернет страницата на Община Варна.

 

V. Kратко описание на дейността на външния експерт

Кандидатите ще оценяват проектни предложения на неправителствени организации по дейност „Младежки проекти“ на дирекция „Образование и младежки дейности“.

Външния експерт ще разполага с не повече от 5 работни дни за разглеждане и оценяване на възложените му проектни предложения.

Оценителят извършва оценка на качеството на проектните предложения, които се намират в електронната платформа, съгласно предварително зададени критерии. На оценителя се предоставя индивидуален достъп за оценка в електронната платформа.

 

ВАЖНО! В случай, че одобрен външен експерт е член на управително тяло на неправителствена организация, същата губи право да кандидатства по дейност „Младежки проекти“.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

гр.Варна 9000,

бул. „Цар освободител” 27, база „Младежки дом”

дирекция „Образование и младежки дейности”

отдел „Младежки дейности”, стая 7

Юлия Вълчева, тел.: 052/820 804
Заявление - изтегляне от тук

Декларация - изтегляне от тук
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close